دوشنبه 1 مرداد 1397
 انتخاب وب سایت

اصلاحیه تاریخ مناقصه عمومی تجهیزات آزمایشگاهی

 

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی اراک

شرایط متقاضیان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت قانونی

مبلغ خرید اسنادمناقصه: 300/000 ریال واریز به شماره 0105747739000 بانک ملی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک درصد مبلغ کل برآوردی مشروط بر اینکه از مبلغ ده میلیون ریال کمتر نباشد

نوع تضمین: نقدی

محل دریافت اسناد: وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به آدرس http://www.iau-arak.ac.ir/fa

محل تحویل اسناد: اراک - میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اراک- حوزه معاونت اداری و مالی - دبیرخانه مرکزی 

مهلت فروش اسناد: از تاریخ 94/8/17 لغایت 94/8/26

مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 94/8/27 لغایت 94/9/6

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 33412146-086 اداره تدارکات تماس حاصل فرمایید.

 

اسناد مناقصه لوازم اسپکتروفتومترجذب اتمی

اسناد مناقصه لوازم اسپکترو فتو متر ماوراء بنفش

اسناد مناقصه لوازم کروماتو گراف گازی

اسناد مناقصه لوازم طیف سنج نشر شعله ای

  فرم شماره 4